Hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức (giai đoạn 1930 - 1975) cấp trường

Ngày đăng :30/04/2016

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần V và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/QU ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Quận Ủy Thủ Đức về tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức (giai đoạn 1930 - 1975);

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề Thủ Đức, Ban chấp hành xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức (giai đoạn 1930 - 1975)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức tuyên truyền về truyền thống Đảng bộ và Nhân dân huyện Thủ Đức giai đoạn 1930 – 1975 đến đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị trường Cao đẳng nghề Thủ Đức.

- Thông qua hội thi nhằm giúp cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên tự hào về truyền thống quê hương, con người Thủ Đức; lựa chọn đội thi tham gia hội thi cấp cụm.

- Tổ chức hội thi thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Đối tượng: đoàn viên Công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Cao đẳng nghề Thủ Đức.

2. Thời gian: 01/04/2016 (15 giờ 00).

3. Địa điểm: Hội trường 1 trường Cao đẳng nghề Thủ Đức.

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THI:

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content